Luftværns-Artilleri-Foreningen

Esbjerg Afdelings fane

Har deltaget i Mindehøjtideligheden i Gravlunden i Esbjerg den 12. november 2017, for afslutningen af 1. verdenskrig 1918

Referat fra generalforsamlingen - LAF Esbjerg Afdeling

Torsdag den 16. februar 2018, kl. 19.00, Blomstervang 50, 6800 Varde

Af 171050/72 Sekretær John Martin Christiansen (Chris)

Dagsorden:

I henhold til udsendt dagsorden udsendt i Projektøren nr. 1 – 2017.

1.         Valg af dirigent og referent.

 2.         Aflæggelse af årsberetning.

 3.         Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

 4.         Behandling af indkomne forslag.

 5          Valg af bestyrelse og suppleanter.

 6.         Valg af revisor og suppleant.               

 7.         Valg af delegerede til Landsgeneralforsamlingen.

 8.         eventuelt.

 Dagsorden pkt. 1.

Formanden bød velkommen og gik over til valg af dirigent og referent, hvor det blev Jørn Chr. Jessen, dirigent og Chris, referent.

Dagsorden pkt. 2.

Jørn takkede for valget og gav herefter Henning Hein ordet til aflæggelse af årsberetningen, hvor han bl.a. kom ind på følgende:

Afdelingens fane har deltaget i chefskifte ved Hærens Kamp- og Ildstøttecenter den 27. januar 2018

Afdelingens fane har deltaget i markeringen af 3 årsfødselsdag den 1. marts ved Hærens Kamp- og Støttecenter.

Afdelingen har deltaget i Landsforeningens generalforsamling søndag den 19. marts 2017 med Henning Hein, Hans Ole Villadsen, Jørn Chr. Jessen og John M. Christiansen, som blev afviklet på Sandholmgård.

Der blev som sædvanlig afholdt kammeratskabseftermiddag og – aften med middag lørdag aften den 18. marts på Sandholmgård.

Under generalforsamlingen om søndagen den 19. marts, som blev styret af Gert Nielsen som dirigent. Blev der efter landsformanden Hans Peter Bachs beretning, udleveret medalje og diplom, til diverse gubber. Hans Peter fortalte lidt om Nordstjernen, som blev tildelt sekretær Peter Pedersen, LAF København og landsnæstformand John E. Lassen

Dagens overraskelse var der en repræsentant fra Danske Soldaterforeningers Landsraad med DSLs fortjenstmedalje i sølv til landsformand Peter Bach for hans utrættelige arbejde for LAF.

Herefter var der genvalg af John E. Lassen son landsnæstformand og Torben Rasmussen som landskasserer samt genvalg af Helge Würts og William Coster som revisorer.

Afdelingens fane har deltaget i markeringen af NATO-dag den 4. april 2018 ved Mindesmærket i Oksbøllejren sammen med Danmarks Veteraner, Sydvestjylland.

Den 18. april deltog vi med fane og fanebærer i markeringen af slaget på Dybbøl Banke.

Vi havde den 19. april 2017 inviteret medlemmer af soldaterforeningerne i Sydvestjylland samt andre til holdkapskydning på Alslev Skytteforenings fine indendørs skydebaneanlæg, hvor vi havde nogle hyggelige gode timer med opfordring om at gentage den næste år.

Vi deltog med fanen i markeringen af Danmarks befrielse den 4. maj i Gravlunden i Esbjerg samt Mindelunden i Arnbjerg anlægget i Varde.

Den 2. september 2017 blev der afholdt ”Luftværnsartilleristens Dag” i Tønder. Landsbestyrelsen stod for afviklingen med støtte fra os, som blev en god dag for de deltagende jubilarer.

Afdelingens fane har deltaget med fanebærer i markeringen af Flagdagen den 5. september i Oksbøllejren med efterfølgende rundstykker og kaffe i cafeteriet med lejrens tjenstgørende personel. – Afdelingens fane har også den 5. september deltaget med fane på Varde Kaserne i mindelunden samt Varde Torv. – Dagen sluttede med at fanen var med til at markere dagen i Esbjerg med march til torvet med Politiorkester i spidsen, her var der lidt underholdning samt taler. – Denne del i Esbjerg er et nyt tiltag, så det bliver nok en ny tradition fremover.

Den 4. september havde Hans Ole lavet en Krondyrtur, hvor vi havde indbudt de andre soldaterforeninger i Esbjerg-Varde området. Dagens program var besøg på Museumscenter Tirpitz, - kaffe ved Grærup Langsø – køretur langs Ho bugt og sluttede med fælles spisning i Dinnsens Skovpark, Alslev, hvor det regnede i stænger.

Vi havde en dejlig dag selv om det regnede til sidst.ak til Hans Ole for nok engang en god tur i Krondyrland – så vi glæder os til et nyt besøg her til efteråret.

Afdelingen deltog i mindehøjtidelighed vedrørende den 11. november i Gravlunden i anledning af våbentilstanden i 1918, den 12. november sammen med soldaterforeninger i Esbjerg-Varde området. Herefter var der hyggeligt samvær på hjemmeværnsgården med de andre deltagere.

Senere på dagen var der ”TIME TO REMEMBER” gudstjeneste i Zions Kirke, Esbjerg, med efterfølgende fælles spisning og foredrag.

Af kommende aktiviteter 2018 bliver der en ny skydekonkurrence i Alslev Skytteforenings lokaler i april sammen de andre soldaterforeninger og en ny Krondyrtur til september, begge aktiviteter kommer i Projektøren samt på LAFs hjemmeside.

Med hensyn til den kommende Luftværnsartilleristens Dag kan man se mere i Projektøren og på LAFs hjemme

Årsberetningen blev godkendt.

Dagsorden pkt. 3.

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt.

Dagsorden pkt. 4.

Der var ingen indkomne forslag.

Dagsorden pkt. 5.

Følgende er på valg:

Formand, Henning Hein, Sekretær, John Martin Christiansen. Suppleant Hans Peder Thøgersen.

De blev alle 3 valgt.

Dagsorden pkt. 6.

Følgende er på valg:

Jørn Chr. Jessen, han blev genvalgt.

Revisorsuppleant, Hans Peder Thøgersen.

Dagsorden pkt. 7.

Følgende blev valgt som delegerede til Landsgeneralforsamlingen:

Henning Hein og John Martin Christiansen (Chris)

Dagsorden pkt. 8.

Under eventuelt var der en dialog om både det ene og andet.

Dirigenten takkede for en ro under generalforsamlingen og gav ordet til formanden, som takkede dirigenten for en god styring af generalforsamlingen.

 

Jørn Chr. Jessen

John Martin Christiansen

Dirigent

Referent

 

 

Luftværns-Artilleri-Foreningen, Esbjerg Afdelings fane med fanebærer har deltaget i følgende aktiviteter den 1. marts 2018:

 

Hærens Efterretscenter fejrede sin 4 års fødselsdag med fødselsdagsparade på sportspladsen.

Hærens Kamp- og Ildstøttecenter fejrede sin
4 års fødselsdag med fødselsdagsparade i gymnastiksalen på grund af vejret.

Luftværns-Artilleri-Foreningen, Esbjerg Afdelings fane har deltaget i:

Markeringen af den 18. april 2018 på Dybbøl Banke.

Luftværns-Artilleri-Foreningen, Esbjerg Afdelings fane har deltaget i:

Markeringen af den 4. maj 2018 i Gravlunden i Esbjerg.

Luftværns-Artilleri-Foreningen, Esbjerg Afdelings fane har deltaget i:

Markeringen af den 4. maj 2018 i Mindelunden i Arnbjerg Anlægget i Varde.