Frichs, Sverigesvej 16, 8700 Horsens

Referat fra generalforsamling 2018 –

LAF Jylland Midt/Øst Afdeling                          

Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.00, Frichs, Sverigesvej 16, 8700 Horsens.

Af 240457/74 sekretær Johnny Larsen

Generalforsamlingen blev i år afholdt hos Frichs, Sverigesvej 16, 8700 Horsens. Vi startede med en burger fra en af Horsens griller. Vi har været vant til at få burger fra havnen i Aarhus, som flere gange er blevet kåret som Danmarks bedste, men burgeren her fulgte nu godt med.

Der var fremmødt 6 deltagere. (trods snevejr og fygning).

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

Vi brugte som sædvanligt vores uformelle mødeform uden dirigent. Vi tager det stille og roligt som det kommer. Referent blev Johnny Larsen, sekretær.

2. Aflæggelse af årsberetningen.

Formanden, Jørgen Krabbe, aflagde årsberetning. Vi har ikke haft så mange aktiviteter, og der har ikke været nogen arrangementer sidste år. Det blev her nævnt, at vi skulle i gang med nogen aktiviteter for i år, og der var et par emner, som bliver nævnt under eventuelt. Ellers ikke så meget at sige om det forgangne år. Formanden fortalte herefter om historien bag Frichs, lige fra det lavede tog i Aarhus og til nu.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Kasserer Karsten V. Nielsen uddelte godkendt regnskab til alle, og gennemgik regnskabet. Vi har lige nu 1.730,66 kr. på kontoen, hvorfra dog trækkes aftenens udgifter. Regnskabet er vedhæftet denne side.

4. Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse og suppleanter.

På valg var Formand Jørgen Krabbe og Sekretær Johnny Larsen. Begge ønskede genvalg, og begge blev genvalgt. Der klappes. Det blev her oplyst, at vores bestyrelsesmedlem 544621/62 Otto S. Sørensen, Østergade 45 E, st. tv., 8300 Odder er afgået ved døden i år, og derfor skulle vi vælge et nyt bestyrelsesmedlem. Jørgen Krabbe foreslog Jørn Leth-Jensen, som gerne ville tage bestyrelsesposten. Jørn blev klappet ind som nyt bestyrelsesmedlem. Vi manglede ligeledes en suppleant til bestyrelsen. Her blev Sven Jensen valgt og ligeledes klappet ind.

6. Valg af revisorer og suppleanter.

Oluf Østergaard fortsætter som revisor og Christian Jessen fortsætter som revisorsuppleant.

7. Eventuelt.

Her talte vi om hvilke arrangementer vi kunne lave i år. Tiden taget i betragtning, bliver det nok kun et i år. Johnny Larsen havde deltaget i åbningen af CSS (Center for Sundheds- og Sanitets-tjeneste). Her blev der fortalt om denne meget lille kaserne, som skal uddanne Sundheds-personale til de 3 værn. Der var en rundvisning, hvor vi så hvordan de træner og uddanner personalet. Vi så eksempler på sminkning og dukker til træning af forskelligt opståede skader.  Ligeledes så vi værelserne, hvor dem der skal uddannes bliver indkvarteret. CSS ligger på Sylbækvej 10, 8230 Åbyhøj, Aarhus.

Som et andet emne blev der nævnt Bunker By Night i Hjøllund. Bunker by Night er tilbage i nye rammer i Hjøllund Ammunitions-depot. Karsten vil undersøge nærmere vedrørende dette. Man kan læse mere på: www.bunkerbynight.dk/ .

Der blev også nævnt Flyvestation Karup, hvor der er et lille privat museum, med mange forskellige flydele, radioer m.m.

Det blev her så også nævnt, at der er flere arrangementer i Aahus Samvirkende Soldaterforeninger, der kan deltages i. Se mere på www.aarhussoldater.dk/.

Næste store arrangement bliver 4. maj på Skæring hede, hvor der kommer mange deltagere. Her spiller Marinehjemmeværnet, og der holdes taler af prominente talere. Der kommer mange foreninger til dette arrangement, og heraf også mange faner.

Vi havde herefter hyggeligt samvær, og derefter havde vi en rundvisning på Frichs, som nu laver diesel- og gas-motoranlæg. Frichs har en bred vifte af innovative produkter, der dækker mange forskellige former for energifremstilling. Fra traditionelle løsninger med diesel- og gasmotorer, over biogas- og forgasningsanlæg samt systemer, der kører på flydende biobrændsel til nødstrømsanlæg af en hver art. Derudover har de et stort netværk af tætte samarbejdspartnere, hvor alle tænkelige former for energiløsninger er repræsenteret.

Sluttelig takkede formanden af og sagde tak for i aften.