Referat fra landsgeneralforsamling 2018 - Luftværns-Artilleri-Foreningen

Søndag den 11. marts 2018, kl. 10.00, Nymindegablejren, Vesterhavsvej 302, 6230 Nørre Nebel.

Af 311252/72 Næstformand John E. Lassen, Foto 240457/74 Johnny Larsen

 

Allerførst blev fanen ført ind. 

19 medlemmer mødt op.

Formanden Hans Peter Bach (HPB) byder velkommen med ønsket om en god Generalforsamling

Indledningsvis mindes vi 17 kammerater, der er gået bort i årets løb.

1. Valg af Dirigent og Referent

Bestyrelsen foreslår
Hans Ole Villadsen (HOV) som dirigent
John E Lassen (JEL) som referent

Begge blev valgt uden modkandidater

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og at dagsordenen er i orden.

2. Landsformanden aflægger årsberetning

Herunder gengives beretningen således som den er tilsendt referenten fra HPB.

Traditionen tro holder vi Landsgeneralforsamling skiftevis i Jylland og på Sjælland, sådan er det også i år, selvom Bornholm også var lidt i spil.

Men det blev altså Nymindegab, hvor mange af os har været til Luftmålsskydninger.

Arrangement mæssigt har det været et godt år med mange gode og interessante arrangementer. Desværre måtte nogle også aflyses på grund af manglende tilslutning.

Men vi er jo ved at blive en flok ældre mænd, hvilket også ses på medlemstallet.

Det har været interessant at læse de artikler, som vore ældre kammerater har skrevet om deres soldatertid.  Lad os bare få mere af det. 

Landsformand Hans Peter Bach

Vi havde igen i år en god tur til Tattoo i Malmø Arena. Altid en stor og flot oplevelse.

Sammen med Zeppelin museet i Tønder deltog vi med en hel delegation i Classic Military Show i Finderup. Vi deltog med en L60 Bofors Luftværns kanon, en Firling og Stinger missiler, ligesom Major K.K. Jensens gamle BC bil var med. Vi havde 3 dejlige, men også hårde dage, masser af gæster, regn og ujævn græsmark, Jeg har ikke kunnet gå ordentligt siden.

Tidligere Jagerpilot Finn Sylvest Jensen holdt et spændende og morsom foredrag på Sandholmgård om sin tid som pilot.

10 år som Jagerpilot ved Flyvevåbenet hvor han fløj F84F. Derefter 32 år i civil luftfart, heraf de 25 i Sterling Airways.

Luftværns Artilleristens dag som vore Jubilar stævner hedder, blev igen i år holdt i Tønder og på Sandholmgård. Begge steder var der god stemning og i år var der mad nok begge steder. Manden fra Skat der skulle vise rundt på Tønder kaserne kom også. Så begge steder var et par vellykkede dage.

Vi var 4 der deltog i ”Nordisk Stævne” i Halmstad. Et samarbejde mellem alle soldaterforeninger i de 4 Nordiske lande. Stævnet var i år særlig interessant for os. Det blev nemlig afholdt på Kasernen i Halmstad, hvor det sidste Svenske Luftværns regiment hører til. Så vi så både nyt og gammelt Luftværns materiel.

På grund af lokaleproblemer i Fredericia var vores Gubbefrokost lige ved at gå i vasken. Men en venlig men bestemt provokation fra 5 medlemmer i Midt/Vest fik os til at gå i aktion. Resultatet blev en meget vellykket dag i Park Hallen i Kolding. Bestemt et sted der skal prøves igen

Jeg vil slutte af med at takke alle de medlemmer der har hjulpet med til at gøre 2017 til et godt og spændende år for LAF. Tak for indsatsen.

Dirigenten efterlyste eventuelle kommentarer til beretningen.

Den blev dog taget til efterretning uden kommentarer.

2B. Overrækkelse af hæderstegn

HPB indledte med at udtale sin glæde over specielt 3 dage om året, hvor han kan uddele diverse hæderstegn.  

Æresgubbe

Henning Hein – formanden for Esbjerg afdeling – fik overrakt Æresgubbe medaljen for 50 års trofast medlemskab af foreningen.

LAF hurra for Henning Hein.

 

Henning Hein modtager medalje og diplom

Initiativpokal

John M. Christiansen fik overrakt pokalen med tilhørende bæger for sit store initiativ med at arbejde på en bedre og billigere Projektøren.

Også et stort LAF hurra for John Martin Christiansen.

John Martin Christiansen (Chris) modtager LAFs Initiativpokal med bæger

Nordstjernen

Nordstjernen blev uddelt under middagen lørdag aften – Peder Iversen og Svend Erik Larsen modtog begge lidt udenfor normalt program allerede Nordstjernen under middagen lørdag aften.

Svend Erik Larsen havde igen drillet landsbestyrelsen ved at påtage opgaven at vise damerne rundt i Nymindegab lejren imedens vi holder generalforsamling – derfor ændringen.

HPB repeterede betingelserne for at få tildelt denne hædersmedalje.

Og de 2 har i den grad vist vejen som meget aktive i at arrangere diverse gode arrangementer, samt at

få folk til at møde op.

Stort tillykke til de 2 – og der blev udbragt et LAF hurra for dem. 

Guldemblem

HPB begrundede udnævnelsen af Peder Pedersen til Guldemblemist, og overrakte ham nål og diplom.

LAF hurra for Peter Pedersen.

Jørn Chr. Jessen tog over. HPBach blev ligeledes udnævnt til Guldemblemist og fik overrakt nål og emblem.
LAF hurra for Hans Peter Bach.

Peder Iversen og Svend Erik Larsen modtager Nordstjernen og diplom

Peter Pedersen modtager LAFs Guldnål samt diplom

Hans Peter Bach modtager LAFs Guldnål samt diplom

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
HOV startede med at sikre vi ikke skulle tørste under gennemgangen af det tørre stof.
Torben Rasmussen (TR) gennemgik regnskabet for såvel foreningen som

Fødselsdagsfonden.

HPB kommenterede en SMS som var indløbet i løbet af generalforsam-lingen. Den vil blive besvaret af kassereren snarest. 

Der var ikke yderligere kommentarer til regnskabet.

4. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår og får vedtaget uændret kontingent på 250 kr.


5. Behandling af indkomne forslag       
Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg til Landsbestyrelsen
På valg er:

Landsformand Hans Peter Bach

Landssekretær Jørn Chr. Jessen

Landsbestyrelsesmedlem Arne Pedersen

Alle blev genvalgt.

                      

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Helge Würts og William Coster genvalgt som revisorer.

Ole Larsen blev valgt som revisorsuppleant.
                           
8. Eventuelt.

HPB nævnte at vi savner en suppleant til Landsbestyrelsen, og efterlyser emner.

Arne Pedersen nævnte at 100-mandsforeningens generalforsamling bliver i Kolding den 9. juni 2018.

Dirigenten takker for god ro og orden og overlader ordet til HPB for en afsluttende

bemærkning.

HPB takker for en god generalforsamling og afslutter med at udbringe et LAF hurra for foreningen.
Som det sidste føres fanen ud.

 

Som dirigent, Hans Ole Villadsen

 

Som referent, John E Lassen

 

Fane fra Luftværns-Artilleri-Foreningen, Esbjerg Afdeling med fanebærer John Martin Christiansen

Der er en fotoreportage her på hjemmesiden på følgende link:

 

 http://www.luftvaernsartilleriforeningen.dk/282307574