Referater fra Landsbestyrelsens aktiviteter

Landsformand Hans Peter Bach

Landsgeneral-

forsamling på

Sandholmgård

Den 19. marts 2017, kl. 10.00

Allerførst blev fanen ført ind. - 17 medlemmer mødt op.

 

Kasseren Torben Rasnussen (TR) statede med at sikre vi ikke skulle tørste under generalforsamlingen.

Formanden Hans Peter Bach (HPB) byder velkommen med ønsket om en god generalforsamling.

Indledningsvis mindes vi 18 kammerater, der er gået bort i årets løb.

Gert Nielsen, dirigent generalforsamlingen

1. Valg af dirigent og referent.

Bestyrelsen foreslår:

Gert Nielsen (GN) som dirigent.

John E. Lassen som referent.

Begge blev valgt uden modkandidater.

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og at dagsorden er i orden.

 

2. Landsformanden aflægger årsberetning.

Herunder gengives beretningen som den er tilsendt referenten fra HPB.

 

Hvert år når jeg skal skrive formandens beretning, læser jeg altid de sidste 4 udgaver af projektøren igennem for at huske det hele.

Netop i år synes jeg, at der var en stor oplevele. Så mange gode og fantastiske arrangementer der er lavet ude i vores afdelinger. Det er en stor fornøjelse at læse om det igen. Jeg håber at der er mange af vore medlemmer der stadigvæk vil deltage i disse arrangementer. vi har nemlig igen haft et godt LAF år. Dog er det trist, at vi igen har mistet lidt mange medlemmer. Men vi er jo ved at blive lidt gamle alle sammen.

Det var jo året der startede med Landsgeneralforsamling i Aarhus. Et flot og veltilrettelagt arrangement, som Midt Øst kan være stolte af. Særligt en stor tak til Jørgen og Jytte og hele deres stab, for et stort stykke arbejde.

Det var også året, hvor vi desværre var nød til at nedlægge LAF lotteriet. Det blev så lille at vi ikke mere kunne opretholde det.

Det var også året, hvor Københavns Afdelings kegleklub måtte lukke. Der kunne ikke mere stilles et helt hold.

I september holdt vi jubilardage på Sandholmgård, hvor alt var som det plejer under torbens ledelse og med god musik af Jernløse Hornorkester. God mad og god stemning. Tak til Torben. I Tønder startede vi som vi plejer på Zeppelin Museet med opstilling og orientering om dagen. Derefter var der arrangeret et besøg på Tønder Kaserne, i den del hvor Skat holder til. Vi var alle klar til rudvisningen, men det var manden fra Skat ikke. Det viste sig senere at han havde glemt vores aftale, så jeg tror han kommer i år. Der var også en anden ændring. Skyttehuset var brændt, så vi holdt middagen i Tønder Fritidscenter, også nher var der god mad og god stemning.

Fælles for begge steder havde den samme pudsige oplevelse. Vi spiste alle gule ærter, som de havde lavet. Det har vi aldrig prøvet før, ligesom vores leverandører heller ikke tidligere har prøvet, men de siger det heller ikke vil ske igen.

Men det har jo nok været fordi de var gode, og vi har samme leverandør i år.

Gubbefrokosten blev i år holdt i Fredericia. Igen en hyggelig dag med en god stemning. Det er en dag hvor der bliver fortalt soldaterhistorier.

Sammen med LAF Midt Øst havde vi også en tur til Air Show i Stauning. V besøgte først Fly Museet om formiddagen, lidt heldig for da regnede det hel tiden. Kl. 13.00 startede selve flyshowet og der blev tørvejr. En stor oplevelse for de fleste af os mænd i hvert fald.

Vi spiste en fortræffelig middag på Restaurant Stauning Havn. Herefter kørte nogle hjem og andre overnattede i R&B, et par dejlige dage i selskab med gode venner.

Jeg vil slutte denne beretning med at ønske LAF endnu et godt år.

Beretningen godkendt uden yderlig kommentarer.

Preben Sørensen modtager sin Æresgubbemedalje

3. Overrækkelse af hæderstegn.

HPB nævner at han traditionen tro starter med de yngste.

Fortjenstmedaljer.

544498&62 Preben Sørensen fik overrakt Æresgubbe medaljen for 50 års medlemskab af LAF.

Stort LAF hurra for Preben.

Også den følgende tekst er gengivet som tilsendt referenten. - Der kan nok være mindre varitioner i det HPB rent faktisk siger - men meningen er god nok.

Jørgen Krabbe har modtagtr Initiativpokalen

Initiativ pokalen 2017.

Ved LAFs 40 års jubilæum i 1974 modtog LAF en tinpokal fra Henny og Erik Aildslund, som de ønskede skulle benyttes som hæderspris for udvist særlig initiativ.

Og netop i år skal den gå til en person der på sidste års generalforsamling udviste et særligt initiativ. - Jørgen Krabbe.

Du forslog at vi skulle arrangere noget som du mente kunne trække hele landet.

Vi lavede en prøve allerede sidste år med en tur til Stauning, vi var kun 14 personer, men det var en dejlig og hyggelig tur og med rimelig kort varsel.

Jeg synes til gengæld det var flot at de de seks kom fra Sjælland.

I år er det så Classic Military Show du har givet ide til, så der håber vi selvfølgelig der kommer mange. - Tillykke med pokalen, og tak for initiativet, kom gerne med flere.

Stort LAF hurra også til Jørgen.

Peter Pedersen har modtaget sin Nordstjerne.

Nordstjernen 2017.

Vores medlem Per Svensson sagde engan g: Der er mange forskellige job og pladser i en forening, der er faktisk mange medlemmer der "bare" gerne vil hjælpe til hvor der er behov, han kaldte dem foreningens arbejdsmænd. Sådan en har også i dag. En person der bare møder op når han bliver spurgt, siger javel og udfører dem uden indvendinger. Han er flittig, beredvillig og hjælpsom, han er også et godt menneske. - Peter Pedersen. du er også blevet misbrugt både ag Bruno og Bent, men du gør det bar.

Stort tillykke og et LAF hurra for Peter.

John E. Lassen har modtaget Nordstjernen

Vi har også et medlem der næsten har prøvet og være alt i LAF, jeg tør ikke engang begynde at nævne de hverv han har haft, jeg er ikke sikker på at jeg han dem alle, så jeg har fået lidt hjælp.

Han har også de hæderstegn der findes i LAF med undtagelsen af Nordstjernen.

Indmeldt i august 1973 ved hjemsendelsen. -Aktiv ved arrangementer i Købnehavn - startende med kegler i efteåret 1973 i Rossini i Valby. Fik besegelt sin skæbne ved LAfs Børnejuletræ i Borgernes Hus den 28. december 1973, hvor han første gang mødte hende der mange år senere skulle blive hans kone. - Valgt som bestyrelsessuppleant til Hovedafdeligens bestyrelse den 9. marts 1980 på Svanemøllens Kaserne. - På bestyrelsesmøde den 8. april samme år gav han sammen med Kim Arildslund tilsagn om assistere den legendariske H.C. Baun med redaktørjobbet for Projektøren. - Fra 1. januar 1981 ansvarshavende redaktør sammen med Kim - senere sammen med Torben Munch. - Stoppede som redaktør i februar 1988 grundet a bejdsprs.- Valgt som formand for Hovedafdelingen den 5. marts 1989 på Livgardens Kaserne i Gothersgade i forbindelse med at den daværende formand - Peter Bokkenheuser - var syg. - I oktober 1994 måtte han endnu kaste tøjlerne på grund af arbejdspres. - Herefter deltog han aktivt i udvalgsarbejde i forbindelse med planlægningen af omstrukturering af LAF. - Senest næstformand i Landsbestyrelsen siden generalforsamlingen i 2013. - John E. Lassen.

 

Også et LAF hurra for John.

Hans Peter Bach modtager DSL fortjensttegn.

Dagens overraskelse.

Det lå uden for dagens program som HPB havde sat op.

Vi havde fået en speciel gæst - nemlig Kurt Jæger Rasmussen (KJR) fra Danske Soldaterforengers Landsraad (DSL).

HPB var af den øvrige bestyrlse blevet indstillet til DSLs fortjensttegn i sølv. For hans utrættelige arbejde i foreningen.

Uddrag af KJR motivation:

Hans Peter har siden sin tiltræden som Landsformand været særdeles aktiv i soldaterarbejdet og i særdeleshed i LAF. Han er initivrig og har været primus motor til oprettele af 4 lokal afdelinger så LAf nu er meget mere landsdækkende end tidligere, idet der i dag er 9 lokalafdelinger.

Deltager generelt i DSLs formandsmøder og årsmøder.

Han deltager så vidt muligt i afdelingernes generalforsamlinger eller aflægger afdelingerne besøg.

I perioder hvor man på landsplan oplevede medlemstilbagegang i soldaterforeningerne, var Hans Peter seriøsitet, ilhu og gåpåmod medvirkende til fremgang i LAFs medlemsantal.

Han afprøver nye muligheder i det virke han udøver som landsformand.

Hans Peter er  i soldaterkredse en særdeles vellidt og troværdig person og dertil kommer hans meget store imødekommenhed og altid gode humør.

Herefter overrakte KJR fortjensttegn i sølv samt diplom.

Stort LAF hurra for Hans Peter.

Henning Hein modtager Kegleskærftet.

Overdragelse af kegleskærf.

I forbindelse med Kegleklubben i København er blevet nedlagt, overdrog Arne Pedersen Kegleskærftet til Henning Hein Fra Esbjerg Afdeling.

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

Kassereren Torben Rasmussen (TR) startede med at sikre vi ikke tørstede under gennemgangen af det tørre stof.

TR gennemgik regnskabet for såvel foreningen som Fødselsdagsfonden.

Også Lotteriregnskabet blev omtalt. Alle regnskab har været optrykt i projektøren.

Der var et en kelt spørhsmål vedrørende sideudgiften for projektøren.

Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer.

5. Fastlæggelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår og får vedtaget uændret kontingent på 250.00 kr.

6. Behandling af indkomne forslag.

Der var indkommet forslag om at sammenlægge LAF Sjælland med LAF København.

Forslaget blev vedtaget med akklamation.

Torben fremlægger regnskabet

7. Valg til bestyrelsen.

På valg er:

Landsnæstformand John E. Lassen

Landskasserer Torben Rasmussen

Begge med valgt.

 

Der blev udbragt et LAF hurra for de valgte.

8. valg af revisor og revisorsuppleant.

Helge Würts og Wilian Coster genvalgt som revisorer.

Deltagere i Landsgenralforsamlingen

9. Eventuelt.

HPB kommenterede undeskriften på diplomet fra DSL. Han var stolt af at have modtaget det med underskrift af en anden forhenværende luftværnsartillerist - nemlig Flemming Rytter, Præsident for DSL.

Bent Marckmann ønskede Preben Sørensen velkommen som næstformand i den nye afdeling København/Sjælland.

HPB efterlyste input omkring afholdelse af næste års generalforsamling, og nævnte Soldaterhjemmet Dannevirke i Odense som en mulighed.

Jens Ove Brink Jensen spurgte ind til minimumsbeløbet der ydes som tilskud til afdelingerne. TR lovede at vi kigger på det endnu engang og melde tilbage.

 

Dirigenten takker for god ro og orden og overlader ordet til HPB for afsluttende bemærkning.

HPB takker for en god generalforsamling og slutter med at udbringe et LAF hurr for foreningen.

 

                      Som dirigent                        Som Referent

                     Gert Nielsen                  John E. Lassen