Dannevirke Soldaterhjem i Odense (Arkivfoto)

Referat fra generalforsamling 2018 –

LAF Fyns Afdeling

Mandag den 19. februar 2018, kl.19.00 på Dannevirke Soldaterhjem, Sønder Boulevard, 5000 Odense.

Af 707919/68 Formand Folmer Riis

1.Valg af dirigent og referent.

Mogens Toft Hansen, Nyborg valgt som dirigent.

Folmer Riis blev referent.

2.Aflæggelse af beretning.

Formandens beretning godkendt.

3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Det af kassereren fremlagte regnskab godkendt.

4.Behandling af indkomne forslag.

Ingen forslag modtaget.

5.Valg til bestyrelse samt suppleanter.

Aksel Jensen og Folmer Riis genvalgt til bestyrelsen.

(Kim Brandt Thomsen og Jørgen Månsson ikke på valg).

Carl Erik Christensen genvalgt som suppleant.

6.Valg af revisorer og do. suppleanter.

Mogens Toft Hansen genvalgt som revisor.

Tonny Bjarke Sørensen genvalgt som revisorsuppleant.

7.Eventuelt.

Debat om løst og fast.

Efter generalforsamlingen var der kammeratligt samvær med livlig snak om vores soldatertid incl. fremvisning af billeder fra såvel luftværnsartilleriets garnisoner, luftværnsartilleriets materiel som billeder fra vores soldatertid.

Formandens beretning

For 9½ år siden påtog vi os hvervet som bestyrelse, da afdelingen var i fare for nedlæggelse. Vores mål var at bevare afdelingen selvom, det blev på et lavere blus end i afdelingens fordums dage. Dette er stadig rammen for bestyrelsens arbejde.

Vi er derfor stadig i bestyrelsen særdeles tilfredse med det etablerede samarbejde med de andre soldaterforeninger her på Fyn (SFF = Soldaterforeningernes Fællesrepræsentation Fyn). Dette samarbejde gør nemlig, at bestyrelsen ikke selvstændigt skal stå for alle arrangementerne. Som man har kunnet se i Projektøren, har vi således i 2017 i samarbejde med SFF haft en hel del arrangementer. Derforuden generalforsamlingen med efterfølgende kammeratligt samvær i eget regi. Bestyrelsesmøderne er for det meste afholdt som tlf. møder og ved hjælp af e-mail-korrespondance.

Jørgen Månsson har repræsenteret Fyns Afdelingen på generalforsamlingen i Soldaterhjemsforeningen Dannevirke. Fyns Afdelingen er medlem af Soldaterhjemsforeningen Dannevirke, som ejer og ved frivillig arbejdskraft driver Soldaterhjemmet Dannevirke.

Formanden har repræsenteret Fyns Afdelingen ved LAF formandsmøde 18. marts og på LAF lands-generalforsamling 19. marts på Sandholmgård.

Folmer Riis har fra Fyns Afdelingen deltaget i LAF-Gubbefrokosten i Kolding 28. oktober.

Bestyrelsen fortsætter, den tidligere iværksatte, indsamling og kopiering af billeder til brug bl.a. ved senere mødeaftener.