Parkhallen - Fynsvej 49, 6000 Kolding

LAF 100-mandsforenings medlemmer

 

Kære medlemmer af LAFs 100-mandsforening, så er det igen ved at være tid til den årlige generalforsamling.

 

Generalforsamlingen afholdes i Kolding, lørdag den 9. juni 2018 kl. 11.00

 

PARKHALLEN

Fynsvej 49, 6000 Kolding

 

Gå afstand fra Kolding station ca. 10. minutter.

 

Frokosten er gratis for medlemmerne. Der vil blive serveret 2 øl og 2 snaps.

 

Dagsorden til generalforsamlingen og meddelelse

om kontingent betaling for 2018/2019, vil fremgå

af den skriftlige indkaldelse som fremsendes til hvert medlem primo maj 2018.

 

Medlemmer af LAF som endnu ikke er medlem af 100-mandsforeningen, men gerne vil være det, kan rette henvendelse til

formanden Arne Pedersen

mail: kipogap@gmail.com, telefon 25 88 93 77.

 

Kontingentet er 50,00 kr. om året

 

Med venlig hilsen, bestyrelsen LAF 100-mandsforening

Referat af LAF 100-Mandsforeningens generalforsamling, lørdag den 9. juni 2018. afholdt på Parkhallen, Fynsvej 49 i kolding

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsen aflægger årsberetning.

3. Fremlæggelse af det revideredere regnskab.

4. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 14 før generalforsamlingen.

5. Valg:

    a. Kasserer John Larsen, modtager genvalg.

    b. Bestyrelsesmedlem Preben Sørensen, modtager genvalg.

    c. Bestyrelsessuppleant Flemming Skinberg, modtager genvalg.

    d. Bestyrelsessuppleant Peter Pedersen, modtager genvalg.

    e. Bilagskontrollant John Lassen, modtager ikke genvalg,

        Forslag Torben Rasmussen.

 

 

  • Deltagere i generalforsamlingen

  • Deltagere i generalforsamlingen

Referat:

1. Valg af dirigent og referat.

Formanden Arne Pedersen bød velkommen til i alt 19 fremmødte. Formanden overrakte Kurt Bryhl en lille gave som tak for hans store støtte i forbindelse med planlægningen/afviklingen af arrangementet. Formanden meddelt også i sin velkomst at der var ændring til dagsordenens pkt. 5/d, idet John Lassen har meddelt at han ikke ønskede at genopstille, i stedet har bestyrelsen et nyt forslag nemlig Torben Rasmussen.

Georg Ferdinandsen bleb valg som dirigent og Jørn Chr. Jessen valgtes som referent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og gentog ændringen til pkt. 5/d.

2. Bestyrelsen aflægger årsberetning.

Formanden aflagde bestyrelsens beretning for det forgangne år. Af beretningen fremgår det at foreningen har holdt status quo med hensyn til medlemstallet (55 medlemmer). Der er midstet 4 medlemmer (1 død 3 udmeldte grundet kontingent restance). Det forgangne år har til gengældt tilført foreningen 4 nye medlemmer.

Formanden opfordrede medlemmerne til at sørge for foreninbgens overlvelse ved at skaffe nye medlemmer.

Der har det forgangne år været afholdt et fysisk bestyrelsesmøde resten er klaret via mail og telefon. Formanden nævnte også i sin beretning den tidligere beslutning om hvor næste års generalforsamling skal afholdes. En beslutning som siger at generalforsamlingen på skift skal holdes i Jylland og på Sjælland. Formanden henviste til dagsorden pkt. 6 (Forslag til generalforsamlingens afholdelse i 2019). Formanden til afsluttede beretningen med ønsket om en god generalforsamling og kammeratligt samvær samt en stor tak til bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år.

Dirigenten afsluttede punktet med en konstatering af forsamlingens enstemmige godkendelse af åres beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

100-Mandsforeningens kasserer Johnny Larsen aflagde foreningens regnskab.

Der udspandt sig efter aflæggelse en længere diskussion om foreningens fremtidige økonomi. Ytringerne var mange både for og imod evt. yderligere tilskud/sponsorat, betaling for frokosten m.v. Diskussionen endte dog ud med en konstatering af at foreningens nuværende økonomi ikke gav anledning til bekymring, men at fremtiden selvfølgelig kan ændre på dette forhold, hvorefter emnet så må tages op til ny vurdering.

Der henvises endvidere til dagsordenens pkt. 7 (Eventuel), hvor emnet blev taget op igen.

Dirigenten afsluttede punktet  med en konstatering af forsamlingens enstemmige godkendelse af åres reviderede regnskab.

4. Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

5. Valg.

    a. Kasserer Johnny Larsen, genvalgt.

    b. Bestyrelsesmedlem Preben Sørensen, genvalgt.

    c. Bestyrelsessuppleant Flemmming Skinberg, genvalgt.

        Bestyrelsessuppleant Peter Pedersen, genvalgt.       

    d. Bilagskontrollant Torben Rasmussen, nyvalgt.

6. Forslag til genne ralforsamlingens afholdelse i 2019.

Jævnfør en tidligere beslutning er det vedtaget at geralforsamlingen skiftevie sakl afholdes i Jylland og på Sjælland. Det betyder derfor at næste års generalforsamloing afholdes på sjælland.

Efter en menings tilkendegivelse fra forsamlingen, udviste en afstemning ved håndsoprækning et udbredt ønske om at generalforsamlingen 2019 bliver afholdt på Sandholmgård. Alternativ hos Arne Pedersen.

7. Eventuelt.

Under eventuelt blev diskussionen om økonomi taget op igen. Denne gang dog med henvisnin til foreningens vedtægter som blandt andet beskriver, at når foreningen når op på 100 medlemmer kan der søges om tilskud til begravelser. Med forslag fra dagens generalforsamling, opfordres bestyrelsen til at se på evt. ændringer til vedtægterne ved næste års generalforsamling.

Med henvisning til det faldende antal medlemmer generelt i LAF, og et heraf faldende hverve-grundlag til 100-Mandsforeningen, bør der ses på evt justering af vedtægterne bl.a. på begravelses tilskud.

Landsformanden Hans Peter Back havde et kort indlæg om hvad der i øjeblikket arbejdes på i landsbestyrelsen.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden lukkede generalforsamlingen med tak til dirigenten for hans gode styring af generalforsamlingen.