§ 1

Navn og hjemsted.

 

Stk. 1. Foreningens navn er:
LUFTVÆRNS-ARTILLERI-FORENINGEN
- i det følgende betegnet LAF 

Stk. 2. Foreningens hjemsted er København.

 

§ 2

Foreningens formål.

  

Stk. 1. Foreningens formål er at vedligeholde og styrke det i tjenestetiden grundlagte kammeratskab.

Stk. 2. Foreningen er partipolitisk neutral.

 

§ 3

Organisation.

 

Stk. 1. Foreningen består af en landsbestyrelse og regionale afdelinger. 

Stk. 2. Foreningen kan være medlem af forsvarspositive, landsdækkende foreninger.

Stk. 3. Afdelingerne ledes i overensstemmelse med vedtægter, godkendt af landsbestyrelsen.

Stk. 4. Afdelingerne omfatter medlemmer organiseret geografisk eller årgangsvis. 

Stk. 5. Afdelingerne modtager tilskud fra landsbestyrelsen baseret på medlemstal. 

Her ud over kan der ydes tilskud efter ansøgning til bestemte lokale formål.

Stk. 6. Afdelingerne har stemmeret ved landsgeneralforsamlingen med en stemme for hver påbegyndt 50 medlemmer.

 

 § 4

Landsgeneralforsamling.

 

Stk. 1. Landsgeneralforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Den ordinære landsgeneralforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Den indkaldes ved meddelelse i foreningens medlemsblads januarnummer.

Stk. 3. Dagsorden for den ordinære landsgeneralforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Aflæggelse af årsberetning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

Stk. 4. Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes skriftligt til landsbestyrelsen senest den 31. oktober.

Stk. 5. Landsbestyrelsen foranlediger forslag til vedtægtsændringer med eventuelle kommentarer behandlet på førstkommende landsgeneralforsamling.

Stk. 6. Forslag til vedtægtsændringer optages i medlemsbladets januarnummer.

Stk. 7. Andre forslag skal indsendes senest 10 dage før landsgeneralforsamlingen.

 

§ 5

Bestyrelse.

 

Stk. 1. Foreningen ledes af en landsbestyrelse bestående af:

1. Landsformand

2. Landsnæstformand

3. Landssekretær

4. Landskasserer

5. Et til tre landsbestyrelsesmedlemmer

Stk. 2.  Formandens stemme tæller dobbelt ved stemmelighed.   

Stk. 3. Landsbestyrelsen vælges for to år ad gangen.

Landsformand og landssekretær vælges i lige år, landsnæstformand og landskasserer vælges i ulige. Alt efter antal landsbestyrelsesmedlemmer vælges en i lige år og en i ulige henholdsvis to i lige år og en i ulige.

Stk. 4. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Formanden og et bestyrelsesmedlem kan give fuldmagt til kassereren, så denne kan disponere over foreningens konti både direkte og via netba nk

§ 6

Udvalg.

 

Stk. 1. Landsbestyrelsen kan efter behov nedsætte relevante udvalg. Til udvalgsmedlemmer kan udpeges ethvert medlem af foreningen.

Stk. 2. Udvalgsmedlemmer kan uden stemmeret deltage i landsbestyrelsens møder.

 

§ 7

Ekstraordinær - landsgeneralforsamling.

 

Stk. 1. Ekstraordinær landsgeneralforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, når revisorerne begærer det, eller hvis mindst 3 afdelinger anmoder om det..

Stk. 2. Begæring om ekstraordinær landsgeneralforsamling skal straks behandles af landsbestyrelsen, således at indkaldelsen kan tilgå redaktøren inden førstkommende sædvanlig indleveringsfrist. Indkaldelsen annonceres herefter i medlemsbladet til afholdelse tidligst den 15. og senest den 30. i udgivelsesmåneden. 

 

§ 8

Medlemsbladet.

  

 Stk. 1. Foreningens medlemsblad ”PROJEKTØREN” er foreningens primære kommunikationsmedie til og imellem medlemmerne.

Stk. 2. Landsbestyrelsen udpeger en ansvarshavende redaktør, der kan deltage uden stemmeret i bestyrelsesmøderne.

Stk. 3. I bladet optages relevante meddelelser fra landsbestyrelsen og afdelingerne samt andre indlæg fra medlemmerne. Herudover kan redaktøren optage andre artikler/indlæg som skønnes at kunne have medlemmernes interesse.

Stk. 4. Indlæg i bladet dækker ikke nødvendigvis landsbestyrelsens meninger.

 

§ 9

Æresmedlemmer, Hæderstegn m.v.

  

Stk. 1. Til Æresmedlemmer af foreningen, kan udnævnes personer i eller uden for foreningen, som i særlig grad har gjort sig fortjent til en sådan udmærkelse. 

Indstilling herom indsendes som forslag til Landsafdelingens bestyrelse.

Stk. 2. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Stk. 3. Æresmedlemmer modtager foreningens emblem i guld med guldkrans.

Stk. 4. Landsbestyrelsen kan træffe beslutning om tildeling af Hæderstegn-, foreningens emblem i guld for særlig tjeneste. 

Stk. 5. Indstilling om Hæderstegn indsendes til landsbestyrelsen.. 

Stk. 6. Ved opnåelse af henholdsvis 25, 40, 50, 60 og 70 års medlemskab tilsender foreningen diplom med tilhørende emblem/dekoration for udnævnelse til Gubbe, Hædersgubbe, Æresgubbe, Oldgubbe, med videre.

Stk. 7. Ved førstkommende generalforsamling i LAF eller en afdeling eller ved en anden festlig lejlighed, kan medlemmerne hædres.

 

§ 10

Økonomi.

Kontingent med videre.

Medlemsemblem.

  

Stk. 1. Ved indmeldelse betales et af landsgeneral-forsamlingen fastsat indskud, samt kontingent for resten af kalenderåret, hvorefter medlemmet får tilsendt vedtægterne, medlemsblad og foreningens emblem i sølv-, LAF-emblem. 

Stk. 2. Kontingentet opkræves for et foreningsår ad gangen.

Stk. 3. Kontingentet opkræves af LAF.

 

§ 11

Regnskab og revision.

 

Stk. 1. Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september.

Stk. 2. Årsregnskabet afsluttes snarest efter regnskabsårets afslutning, hvorefter regnskabet underkastes revision.

Det reviderede regnskab offentliggøres i foreningens medlemsblad.

Stk. 3. Revisorerne kan til enhver tid foretage revision.

Stk. 4. Revisorerne fremsender til landsbestyrelsen de bemærkninger til regnskabet, de skønner nødvendige. 

Stk. 5. Finder revisorerne grund til klage over uforsvarlig regnskabsførelse, skal de straks foranledige indkaldt til ekstraordinær landsgeneralforsamling, og på denne fremlægge sagen.

Stk. 6. Den kontante kassebeholdning, check og giro-konto til de løbende udgifter, må ikke overstiger de til enhver tid af landsbestyrelsen fastsatte beløb. 

Stk. 7. Landsbestyrelsen kan til enhver tid forlange regnskabet fremlagt.

 

§ 12

Hæftelse.

  

Stk. 1. For LAF’s økonomiske forpligtigelser hæfter alene den til enhver tid værende formue.

 

§ 13 

Udmeldelse og Eksklusion.

 

Stk. 1. Udmeldelse kan kun finde sted ved kalenderårets udgang. Udmeldelse skal ligesom flytning ske skriftligt.

Indbetalt kontingent refunderes ikke.

Stk. 2. Ethvert medlem kan rejse indsigelse mod en andens medlemskab. Indsigelsen rettes til den pågældende afdeling med en skriftlig begrundelse. 

Sagen kan ankes til landsbestyrelsen, der så træffer den endelige afgørelse. 

 

§ 14

Ændring af vedtægterne og opløsning.

  

Stk. 1. Ændringer af vedtægterne kan kun finde sted når mindst 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte på en generalforsamling stemmer for det. 

Ligeledes for en eventuel opløsning af foreningen.

Stk. 2. LAF’s effekter skal ved foreningens opløsning tilbydes en eller flere af følgende organisationer:

1. Tøjhusmuseet.

2. Artillerimuseet.

3. Rigsarkivet.

Stk. 3. En eventuel formue tilfalder Dybbøl Mølle.

 

 

Således vedtaget på 

LUFTVÆRNS-ARTILLERI-FORENINGEN’s ordinære generalforsamling  

 

Den 6. marts 2004

Ændret, den 12. marts 2006

Ændret, den 15. marts 2009

Ændret, den 8. marts 2015