§ 1

Navn og hjemsted

Stk. 1. Afdelingens navn er:

LUFTVÆRNS-ARTILLERI-FORENINGEN (LAF),
XXX AFDELING

Stk. 2. Afdelingens hjemsted er ----------

§ 2
Afdelingens formål
 

Stk. 1. Afdelingens formål er på afdelingsplan, at vedligeholde og styrke det i tjenestetiden grundlagte kammeratskab samt ved at samle medlemmerne såvel som tjenstegørende kammerater under frie og fornøjelige former til kammeratlig samvær, fester, idræt, kegler, skydning, bowling med videre.

 

§ 3

Medlemskab
 

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, eller har forrettet tjeneste ved Luftværnsartilleriet/Luftforsvaret, eller som ved overflytning er stillet til rådighed for dette værn.

Stk. 2. Deruover kan optages personer, der selv anmoder derom og som har interesser for foreningens virke og for Luftværnsartilleriet/Luftforsvaret. Såfremt bestyrelsen i afdelingen godtager medlemskabet, føres optagelsen til protokol. Hvor eventuelt afslag ligeledes noteres.

Stk. 3. Kun medlemmer, der har aftjent deres værnepligt eller har forrettet tjeneste ved Luftværnsartilleriet/Luftforsvaret, er valgbar til bestyrelsen.

Stk. 4. I tilfælde af, at der mangler bestyrelsesmedlemmer i afdelingen, kan personer der har interesser for foreningen vælges som bestyrelsesmedlemmer. Dog kan de aldrig vælges som formand.

 

§ 4

Generalforsamlingen
 

Stk. 1. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i afdelingen.

Stk. 2. Afdelingens bestyrelse består af medlemmer der vælges på den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.
Der indklades ved meddelelse i foreningens medlemsblads januarnummer.

Stk. 3. Generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

1.  Valg af dirigent og referent.
2.  Aflæggelse af årsberetningen.
3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4.  Behandling af indkomne forslag.
5.  Valg af bestyrelse og suppleanter.
6.  Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
7.  Eventuelt.

Stk. 4. Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes skriftlig til afdelingensbestyrelsen senest den 31. januar, for at kunne behandles på førstkommende generalforsamling.

Stk. 5. Bestyrelsen sørger for, at forslaget med eventuelle kommentarer optages i generalforsamlingens dagsorden.

Stk. 6. Andre forslag skal indsendes mindst 10 dage før generalforsamlingen.

 

§ 5

Bestyrelsen
 

Stk. 1. Afdelingen ledes af en bestyrelse, der principielt består af:

1.  Formand.
2.  Næstforman/Sekretær.
3.  Kasserer.
4.  Et til tre bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Ved stemmelighed tæller formandens stemme for to.

Stk. 3. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Således vælges formanden i lige år, næstformanden og kasserer vælges ulige år.

Stk. 5. Afdelingen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem.
Formanden og et bestyrelsesmedlem kan give fuldmagt til kassereren, så denne kan disponere over foreningens konti både direkte og via netbank.

 
§ 6
Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, når revisorerne begærer det, eller hvis mindst 10 medlemmer i afdelingen anmoder om.

Stk. 2. Begæring om ekstraordinær generalforsamling skal straks behandles af bestyrelsen, således at indkaldelsen kan udsendes skriftlig til alle medlemmer i afdelingen eller alternativt offentliggøres i "PROJEKTØREN".

 
§ 7
Regnskab og revision

Stk. 1. Regnskabsåret går fra 1.oktober til 30 september.

Stk. 2. Årsskabskabet afsluttes snarest efter regnskabsårets afslutning, hvorefter regnskabet underkastes en kritisk revision. Det reviderede regnskab offentliggøres i foreningens medlemsblad "PROJEKTØREN" inden den ordinære generalforsamling.

Stk. 3. Revisorerne kan til enhver tid foretage revision.

Stk. 4. Det er revisorernes pligt at gøre de bemærkninger til regnskabet som det skønnes nødvendigt og som der findes anledning til. Revisorernes eventuelle bemærkninger til regnskabet rettes skriftlig til bestyrelsen. 
Bestyrelsen er forpligtet til at besvare revisorerne.

Stk. 5. Finder revisorerne grund til klage over uforsvarlig regnskabsførelse, skal de straks foranledige indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, og på denne fremlægge sagen, således at de ansvarlige kan drages til ansvar herfor.

Stk. 6. Den kontante kassebeholdning, check og girokonto til de løbende udgifter, må ikke overstige de til enhver tid af afdelingsbestyrelsen fastsatte beløb.

Stk. 7. Likvide beholdninger herudover indsættes på bankkonto til højest mulige forrentning.

Stk. 8. Det reviderede regnskab offentliggøres i foreningens medlemsblads januarnummer.

Stk. 9. Bestyrelsen kan til enhver tid forlange regnskabet fremlagt.

 
§ 8
Hæftelse

Stk. 1. For afdelingens økonomiske forpligtigelse hæfter den til enhver tid værende formue.

 
§ 9
Afdelingens vedtægter

Stk. 1. Afdelingens vedtægter godkendes på en ordinær afdelingsgeneralforsamling.

 
§ 10
Ændring af vedtægterne og opløsning

Stk. 1. Ændringer af afdelingens vedtægter kan kun finde sted når mindst 2/3 af de fremmødte på en generalforsamling stemmer for det.

Ligeledes for en eventuel opløsning af foreningen, følges de retningslinjer som landsvedtægtens § 14.

Stk. 2. Afdelingens effekter såvel som formue skal ved opløsning afleveres til LAF.
 
 
 
 
Således vedtaget på

LUFTVÆRNS-ARTILLERI-FORENINGEN’s ordinære generalforsamling:

  

Den 6. marts 2004

Den 8. marts 2015