JYSKE LUFTVÆRNSREGIMENT

(OMTALE AF REGIMENTSMÆRKE)

 

Mærkebeskrivelse:

Et lodretstillet luftværnskanonrør belagt med en dobbeltvinget brændende bombe prydet med kong Christians X’s kronede navnetræk. Nedenfor bomben et skriftbånd med indskriften: ”SUSPICITE CAELUM”.

 

Symbolik:

Motivet er udformet over Luftværnsartilleriets afdelingsmærke fra 1941: en metalknap med istøbt krone hvorunder 2 krydslagte vingede kanonrør. Det kongelige navnetræk refererer til den konge, i hvis regeringstid stamenheden blev oprettet.

Den 28. juni 1982 bestemte Forsvarskommandoen, at personel, der forrettede tjeneste ved en luftværnsafdeling, ved faggruppe ”luftværn” ved Hærens Ildstøtteskole eller som luftværnsartilleriofficer ved nationale eller allierede operative stabe, som en særlig afmærkning til markering af denne funktion, på højre brystlommes springfold skulle bære afdelingsmærket for det tidligere Jyske Luftværnsregiment for det personels vedkommende, der havde Nørrejyske Artilleriregiment som personelforvaltende myndighed.

Mærket, der betegnedes ”Kendetegn for Jysk Luftværn”, skulle bæres uden underlag, hvorved disse samt anvendelsen af tjenestestedsmærket bortfald.

 

Enhedshistorie:

1. november 1923 oprettedes 10. Artilleriafdeling som en reserveenhed på 3 batterier under 1. Feltartilleriregiment.

1. november 1932 formeres 10. Artilleriafdeling som luftværnsenhed på 8 batterier, hvis befalingsmandspersonel hovedsageligt tilgik fra det nedlagte Kystartilleri, hvorimod mandskabet blev tilvejebragt såvel fra Kystartilleriet som fra den tidligere reserveafdelings hjemsendte personel.

Intet af 10. Artilleriafdelings batterier kan betegnes som en direkte videreførelse af et batteri fra Kystartilleriet, hvorfor en hævdet tilbageføring til en af dettes enheder forekommer ubegrundet; derimod må Luftværnsartilleriet opfattes som en videreførelse af Kystartilleriets livslinie generelt.

1. november 1937 oprettedes Luftværnsregimentet på 10., 13. og 14. Artilleriafdeling, af hvilket 14. dannedes af 2 batterier (7. og 8.) fra 10. Artilleriafdeling, medens det tredje batteri var nyoprettet, de to øvrige artilleriafdelinger var ligeledes hver på 3 batterier.

1. november 1951 oprettedes JYSKE LUFTVÆRNSREGIMENT og formeredes med stab, 2., 3. og 14. Luftværnsafdeling, af hvilke 14. dannedes af den tidligere 14. Artilleriafdeling, og 3. var nyopstillet.

1. november 1952 oprettedes 2. Luftværnsafdeling.

Sidst i 1950’erne oprettedes ved dublering 22., 23. og 24. Luftværnsafdeling. Der som mobiliseringsenheder, der kun formeredes ved genindkaldelser, skulle varetage kanonluftforsvaret af de jyske flyvestationer.

Disse enheder ophævedes i løbet af 1960’erne.

1, november 1974 opløstes Jyske Luftværnsregiment og blev indlemmet i Nørrejyske Artilleriregiment, hvorved 3. Luftværnsafdeling blev ophævet (”lagt i mølpose”). 2. Luftværnsafdeling blev betegnet ”Nærluftforsvarsafdeling”, medens 14. Luftværnsafdeling bevarede sit havende navn.

1. oktober 1980 overgik Nærluftforsvarsafdelingen til flyvevåbnet som dettes eskadriller 670, 671 og 672.

1. august 1982 ændredes afdelingsmærkets betegnelse til: Kendetegn for ”Jyske Luftværn”.

Krigsdeltagelse:

Enheder af 14. artilleriafdeling deltog i kampene 9. april i Sønderjylland.

Afdelingsvåben:

11. marts 1953 godkendte Forsvarsministeriet en farvelagt gengivelse af Jyske Luftværnsregiments skjoldlagte afdelingsmærke, betegnet afdelingsvåbnet, der blev beskrevet som:

”Skjold delt, 1. felt karmoisin, 2. felt delt af guld og blåt. Pælvis på delingen et sølv-luftværnskanonrør, hvorpå sort bombe med guld højre (dekster) og karmoisin venstre (sinister) vinge samt guld-rød flamme. På bomben Christian X’s kronede navnetræk, hvorover guldkrone med purpur kalot. Over skjoldet guld bånd med karmoisin indskrift: SUSPICITE CAELUM.

De anvendte skjoldfarver refererer til artilleriets våbenfarve, hentet fra ældre tiders uniformsfarve (karmoisinrød), til krave- og opslagsfarven (mørkeblå) samt til knapfarven (gul).

Valgsprog:

SUSPICITE CAELUM (betragt himlen/se op mod himlen)

Tillagt regimentets ved anlæggelsen af afdelingsmærket, hvorved valgsproget blev ”våbenarts-valgsprog”.

Farver:

Karmoisinrød-guld-blå

March:

Kai Møller: ”Luftværnsregimentets honnørmarch”.

Mindedage:

2. februar 1864 - Kampen ved Mysunde.

18. april 1864 - Stormen på Dybbøl.

17. oktober 1863 - Fæstningskompagniernes oprettelsesdag.

1. november 1951 - Regimentets oprettelsesdag.

4. december - Sct. Barbara.

Tilføjelse af webmaster John Martin Christiansen (Chris)

Den 1. november 1974 blev Jyske Luftværnsregiment og Nørrejyske Artilleriregiment sammenlagt under sidstnævnte navn, og mærket blev fra denne dato båeret af personel tjenstgørende ved egentlige luftværnsenheder, indtil Forsvarskommandoen med skrivelse af 28. juni 1982 bestemte, at mærket fra 1. august 1982 skulle bæres som særlig afmærkning for luftværnsartillerister, anbragt på højre brystlomme uden underlag.

Mærket har herved skiftet karakter til at være en mellemting mellem tjenstestedsmærke og udmærkelsestegn.